تبلیغات
رانا

رفع ایراد صدا در جعبه فرمان رانا و پژو 206ايراد صداي غيرعادي در جعبه فرمان ، يكي از دلايل وقوع ايجاد صدا در فرمان هنگام گردش به طرفين ، جدا شدن رينگ داخلي گردگير كابين 206 و رانا و برخورد با شفت پينيون فرمان و گردگير يا چرخش رينگ داخل گردگير ميباشد و ....


پینیون ستون صدای غیرعادی غربیلک فرمان 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش