تبلیغات
پارس تندر

رفع صدای غیر عادی در فرمان تندر L90نحوه رفع لرزش و یا صداي غیرعادي فرمان - چنانچه هر یک از خودروهاي گروه رنو مجهز به گیربکس دستی (تندر 90 ، پارس تندر و در زمان چرخاندن فرمان (noise ) ١٣٩٤ به بعد، با ایراد لرزش یا صداي غیرعادي فرمان ... به نمایندگی مراجعه و ابراز شکایت و نارضایتی نمود، لازم است ابتدا قسمت هاي مختلف سیستم فرمان بازرسی و کنترل گردد و چنانچه از سالم بودن آنها اطمینان حاصل شد، فقط اقدام به تعویضلوله فشار قوي هیدرولیک فرمان


تندر مشکل در فرمان صدای فرمان سیستم تعلیق فرمان 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5