تبلیغات
برلیانس H330

رفع مشکل گیر کردن اهرم تعویض دنده برلیانس سری H300رفع مشکل گیرکردن اهرم تعویض دنده در وضعیت P خودرو هاي برلیانس سري 300 - هدف از این دستورالعمل جلوگیري از تعویض بی مورد مجموعه اهرم تعویض دنده گیربکس اتوماتیک و رفع مشکل آن می باشد.


برلیانس گیربکس اتوماتیک دست دنده 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش