تبلیغات
سمند LX

رفع کپ کردن سمند SSAT



تشخیص نوع سنسور اکسیژن - سنسور اکسیژن بوش - سنسور اکسیژن SSAT - دنلودینگ ECU


کم آموردن خودرو برطرف کردن کپ کپ کردن سمند 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی سمند LX