تبلیغات
سمند SE

سرویس و نگهداری خودرو انواع سمندمحتوای این کتاب : سرويس سيستم روغن كاری ،سرويس سيستم جرقه زنی ،سرويس سيستم ترمز و چرخها و فرمان ،-4 سرويس سيستم خنك كاري موتور ،سيستم سوخت رسانی ،سرويس سيستم انتقال قدرت ،سرويس سيستم آسايشی و روشنايی


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش