تبلیغات
لیفان 620 (1800 سی سی)

سيستم شاسى لیفان 620اكسل و دسته موتور : نگاه كلى اكسل و دسته موتور جلو، دسته موتور عقب، جدول برطرف كردن خطا، تنظيم چرخ جلو، تعويض قسمتها و اجزاى مجموعه


دسته موتور تنظيم چرخ جلو اکسل باز و بست تعمیرات 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات دیگر لیفان 620 (1800 سی سی)