تبلیغات
سمند LX EF7

سیستم روانکاری موتور سمند EF7شماتیک مدار روغنکاری موتور EF7 - شیرهای تعبیه شده در مدار روانکاری - ویژگی های این سامانه - ماجول روغن - جانمایی ماجول روغن در موتور - محدوده اندازه گیری شده برای فشار روغن در دور آرام - محدوده فشار روغن با توجه به کارکرد تایپیت های هیدرولیک


روغن سمند CVVT اویل ماجول 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش