تبلیغات
رنو کپچر

سیستم فن های خنک کننده جلو و flaps در رنو کپچر



محتوای این کتاب : مجموعه flaps ،عملکرد flaps ،بخش الکتریکی ،نقشه برقی flap ،معرفی حالت AQM ،جانمایی سنسورها


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش