تبلیغات
سایپا 111

عملکرد کنیستر بنزین و شرایط تعویض در پرایدمحتوای این کتاب : آشنایی با مجموعه کنیستر بنزین ،لوله های خروجی و ورودی مخزن بنزین (باک) و حبابگیر


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی سایپا 111