تبلیغات
پژو 405 GLX

عیب های گیربکس پژو 405 و پارسعیىب احتمالی مىجىد در گیربکس های خانىاده پژو : - صدای در جا 2 - زوزه گیربکس 3 - بیرون پریدن دنده 4 - سخت جارفتن دنده 5 - صدا در تعىیض دنده 6 - شکستن پىسته گیربکس 7 - گیرپاژ گیربکس


سخت جارفتن دنده بیرون پریدن دنده زوزه گیربکس 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش