زامیاد Z24

فلوچارت عیب یابی بدکار کردن موتور در حالت گاز در وانت نیسان زامیادموتور روی گاز بد کار میکند، گرفتگی فیلتر گاز نیسان، تا خوردگی شلنگ های گاز نیسان، چرا موتور خودرو روی گاز بد کار میکند


تنظیم نبودن گاز میزان نبودن گاز ایرادات کار نکردن گاز بد کار کردن گاز 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی زامیاد Z24