پژو 206 تیپ 5

فیلم آموزش بازکردن شیربرقی های ساعت گیربکس اتوماتیک AL4 پژو 206آموزش بازکردن ساعت گیربکس(جعبه سوپاپ) بلوک هیدرولیک گیربکس اتوماتبک AL4 از روی خودرو و نحوه تعویض شیربرقی ها و سرویس آن

AL4 سلونوییدهای گیربکس تعویض شیربرقی جعبه سوپاپ بلوک هیدرولیک