مگان

فیلم آموزش بازکردن و تعویض پمپ بنزین رنو مگاندر این فیلم نحوه بازکردن پمپ بنزین رنو مگان به وسیله ابزار مخصوص را نمایش میدهد.