موهاوی

فیلم آموزش تعریف کلید هوشمند و وضعیت آنتن کیا موهاوی 2012اموزش تعریف کلید هوشمند و چک کردن وضعیت آنتن سوییچ با استفاده از دستگاه دیاگ در کیا موهاوی 2012

موهاوی آنتن سوییچ تعریف کلید کلید هوشمند