مگان

فیلم آموزش تعویض تسمه تایم و واتر پمپ تندر 90 و مگان K4Mنحوه تنظیم تایم مگان چگونه است؟ - چگونه موتور تندر 90 را تایم گیری کنیم ؟ - نحوه تعویض تسمه تایم مگان و تندر 90 - واتر پمپ تندر 90 چگونه تعویض می شود؟ - در موتور K4M تسمه تایم چگونه است - ابزارهای لازم تسمه تایم مگان و تندر 90 چیست ؟

تسمه تایم K4M تایم تندر 90 تایم مگان