موهاوی

فیلم آموزش تعویض لنت ترمز چرخ جلو کیا موهاوی 2012در این آموزش نحوه بازکردن چرخ جلو و سیستم نگه دارنده لنت های ترمز کیا موهاوی را خواهید .دید.

موهاوی چرخ جلو لنت ترمز