سایپا 132

فیلم تعمیر سیستم ترمز پرایدچگونگی باز کردن سیستم ترمز پراید - نحوه دمونتاژ کردن لوازم ترمز - آموزش مونتاژ لوازم سیستم ترمز - چگونه اورینگ ها و واشرها لاستیکی ترمز را جا بزنیم - بوستر ترمز پراید چگونه کار میکند - آموزش بازکردن بوستر ترمز و دمونتاژ - تعویض لوازم و اورینگ های بوستر

سرویس ترمزها تعمیر لوازم پراید بوستر ترمز