سایپا 132

فیلم تعمیر سیستم فرمان پرایدچگونگی بازکردن جعبه فرمان پراید - نحوه تست خرابی سیستم فرمان - شناسایی قطعات و اجزا فرمان پراید - بررسی و علت صداهای جعبه فرمان

سیبک فرمان سیستم تعلیق جعبه فرمان پراید