سمند LX EF7

فیلم تعمیر موتور سمند EF7 موتور ملیآموزش کامل جمع کردن موتور سمند EF7 موتور ملی - نحوه جازدن رینگ و پیستون - مشخصات سیلندر - نکات مهم در هنگام جمع کردن موتور ملی سمند و ...

تعمیرات موتور موتور EF7 موتور ملی سمند