تبلیغات
سورن ELX

محل قرار گیری سنسور دمای هوای بیرون سورن ELXسنسور دمای هوای بیرون در کجای سورن قرار دارد ؟ - چگونه سنسور دمای هوای بیرون را در سورن تعویض یا بررسی نماییم ؟


تزیینات سورن دمای هوا سنسور 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش