تبلیغات
زانتیا

مدارات هیدرولیکی سیستم تعلیق زانتیامدار برگشتي فرمان هيدروليك زانتیا، مدار تغذيه پينيون فرمان زانتیا، مدار برگشتي سيستم تعليق جلو زانتیا، مدار تغذيه سيستم تعليق جلو زانتیا، مدار برگشتي سيستم تعليق عقب زانتیا، مدار تغذيه سيستم تعليق عقب زانتیا، مدار سيستم ترمز مجهز به سيستم ABS ، لوله هاي برگشت روغن هيدروليك زانتیا


لوله هاي برگشت روغن هيدروليك مدار سيستم ترمز مدار سيستم تعليق جلو و عقب مدار تغذيه پينيون 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش