تبلیغات
چانگان EADO

مدار الکتریکی برف پاک کن و شیشه شوی چانگان ایدومطالب این کتاب شامل: کانکتور موتور شیشه شوی، کانکتور موتور برف پاک کن جلو، کانکتور کلید شیشه شوی و برف پاک کن میباشد.


سیم کشی برف پاک کن و شیشه شوی دیاگرام نقشه و مدار 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق چانگان EADO