تیبا 2

مدار الکتریکی ساعت و رادیو و فندک تیبا 2راهنمای رنگ بندی سیم های ساعت ، فندک و رادیو تیبا 2 - جانمایی دسته سیم و مسیر ها در بدنه و داشبورد - نقشه الکتریکی سیم ها از کانکتورهای دسته سیم تا قطعات - جانمایی فیوز ها


تیبا 2 مدار الکتریکی نقشه سیم کشی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تیبا 2