تبلیغات
تیبا 2

مدار الکتریکی ساعت و رادیو و فندک تیبا 2راهنمای رنگ بندی سیم های ساعت ، فندک و رادیو تیبا 2 - جانمایی دسته سیم و مسیر ها در بدنه و داشبورد - نقشه الکتریکی سیم ها از کانکتورهای دسته سیم تا قطعات - جانمایی فیوز ها


تیبا 2 مدار الکتریکی نقشه سیم کشی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تیبا 2