تبلیغات
چانگان EADO

مدار جلو آمپر چانگان ایدومطالب این کتاب شامل: کانکتور کلید ترمزدستی، کانکتور پمپ سوخت، کانکتور واحد کنترل بدنه، کانکتور کلید مسافت سنج، کانکتور جلو آمپر، کانکتور سنسور فشار روغن موتور، کانکتور سنسور دمای هوای بیرون، کانکتور سنسور سطح روغن ترمز، دیاگرام کلی مدار و چراغ هشدار میباشد.


صفحه کیلومتر دیاگرام آمپر نقشه و مدار آمپر 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق چانگان EADO