تبلیغات
زانتیا

مدار حفظ و تامین فشار هیدرولیکی زانتیاموقعيت قرارگيري واحدها، نمودار مدارسيستم هيدروليكي زانتیا، سوپاپ اطمينان مدار هيدروليكي زانتیا، مخزن LHM زانتیا، مخزن فشار و مدار حفظ فشار، رگلاتور فشار زانتیا، انباره اصلي فشار، شير اطمينان، تقسيم كننده جريان، پياده و سوار كردن مخزن روغن هيدروليك زانتیا، - تخليه مايع مخزن هيدروليك زانتیا، تغذيه اوليه مدار روغن هيدروليك زانتیا


مخزن روغن هيدروليك رگلاتور فشار مخزن فشار مخزن LHM  سوپاپ اطمينان مدارسيستم هيدروليكي 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش