چانگان EADO

مدار سیستم ایمنی غیر فعال چانگان ایدومطالب این کتاب شامل: کانکتور کیسه هوای جانبی سرنشین، کانکتور واحد کنترل الکترونیکی کیسه هوا، کانکتور کلید سگک کمربند ایمنی راننده، کانکتور کیسه هوای جانبی راننده، کانکتور سنسور ضربه سمت چپ، کانکتور پیش کشنده کمربند ایمنی راننده، کانکتور کیسه هوای پرده ای سمت چپ، کانکتور واحد عیب یاب کیسه هوا، دیاگرام کلی مدار، سنسورها و عملگرها میباشد.


Air Bag دیاگرام نقشه و مدار کمربند ایمنی کیسه هوا 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق چانگان EADO