تبلیغات
چانگان EADO

مدار سیستم کمکی پارک خودرو چانگان ایدومطالب این کتاب:کانکتور سنسور سیستم کمکی پارک خودرو و کانکتور دوربین عقب میباشد.


سنسور پارک سیم کشی دوربین عقب دیاگرام نقشه و مدار الکتریکی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق چانگان EADO