تبلیغات
چانگان EADO

مدار کولر و بخاری چانگان ایدومطالب این کتاب شامل: کانکتور دسته سیم تهویه مطبوع، مدار کنترل کمپرسور، سنسور ها و عملگرها، دیاگرام کلی مدار، کانکتور کلید تنظیم فشار مایع مبرد و کانکتور کمپرسور میباشد.


Air Conditioner نقشه و مدارات تهویه مطبوع کمپرسور کولر 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق چانگان EADO