تبلیغات

“ دوستان گرامی اگر از سایت ما راضی بودید، لطفا به هر میزان مبلغ دلخواهتون جهت کمک به فرزندان میهنمون همکاری بفرمایید ”

چانگان EADO

مدار گیربکس اتوماتیک چانگان ایدومطالب این کتاب شامل: کانکتور کلید اهرم تعویض دنده، کانکتور سنسور سرعت جعبه دنده، کانکتور سنسور سرعت خودرو، کانکتور کلید وضعیت جعبه دنده، کانکتور شیر -نقشه الکتریکی گیربکس اتوماتیک چانگان ایدو، مدار الکتریکی گیربکس اتوماتیک چانگان ایدو، نمودار شماتیک گیربکس اتوماتیک چانگان ایدو، نمودار سیم کشی گیربکس اتوماتیک چانگان ایدو، نقشه سیم کشی گیربکس اتوماتیک چانگان ایدو، نقشه سیستم برقی گیربکس اتوماتیک چانگان ایدو، نقشه الکتریکی سنسور سرعت گیربکس اتوماتیک چانگان ایدو، نقشه الکتریکی کلید اهرم تعویض دنده چانگان ایدو برقی ، دیاگرام کلی مدار، سیگنال کلید وضعیت جعبه دنده و جعبه دنده اتوماتیک میباشد.


کلید اهرم تغییر دنده سنسور سرعت گیربکس سیم کشی داخلی گیربکس اتوماتیک نقشه سوکت گیربکس اتوماتیک قطعات برقی گیربکس اتوماتیک سیم کشی گیربکس اتوماتیک نمودار شماتیک گیربکس اتوماتیک مدار برقی گیربکس اتوماتیک دیاگرام کلی مدارنقشه الکتریکی گیربکس اتوماتیک کانکتورها جعبه دنده سنسورها نقشه و مدارات 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق چانگان EADO