تبلیغات
زامیاد Z24

مشخصات حسگرهای موتور وانت نیسان زامیادحسگر سرعت موتور ميل لنگ وانت نیسان زامیاد،اصول عملكرد حسگر سرعت موتور، حسگر ميل بادامك وانت نیسان زامیاد، دياگرام عملكرد حسگر ميل بادامك، مدول پدال گاز وانت نیسان زامیاد، حسگر پتانسیومتری موقعيت پدال گاز وانت نیسان زامیاد، حسگر دبي یا جرم هوای وانت نیسان زامیاد، حسگر فشار ريل سوخت فشار قوي وانت نیسان زامیاد، حسگر دماي مايع خنك كننده وانت نیسان زامیاد، منحني مشخصه حسگر دماي خنك كننده وانت نیسان زامیاد، كليد حرارتي گرمكن سوخت وانت نیسان زامیاد، مدار فرمان (تحريك) رله گرمكن سوخت، حسگر سطح آب داخل سوخت (حسگر آبگير) وانت نیسان زامیاد


حسگر سطح آب داخل سوخت گرمكن سوخت حسگر دمای آب فشار ریل سوخت سنسور ميل بادامك سنسور میل لنگ 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق زامیاد Z24