تیبا

مشخصات فنی استاندارد سیستم تعلیق پرایداندازه استاندارد زاویه چرخ های، اندازه استاندارد فنر لول تیبا، اندازه ی استاندارد چرخ های تیبا، اندازه ی استاندارد لاستیک های تیبا، میزان باد استاندارد لاستیک تیبا


اندازه ی چرخ های تیبا استاندارد سیستم تعلیق میزان باد لاستیک تیبا اندازه زائیه چرخ ها 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش