تیبا

مشکل قاطی کردن آب و روغن در موتور تیباچرا موتور تیبا آب و روغن قاطی می کند؟ - عیب های احتمالی برای قاطی کردن آب و روغن در موتور تیبا - بررسی سرسیلندر ،بلوک سیلندر و واشر


سوختن واشر تیبا موتور تیبا اختلاط آب و روغن 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش