پژو 405 GLX

معرفی قطعات کنیستر(جذب بخارات بنزین) پژو روآلوله بخار بنزین زیر بدنه ی پژو روآ ، لوله بخار بنزین از کنیستر تا شیر برقی پژو روآ ، لوله بخار بنزین ازشیر برقی تا موتور پژو روآ ، لوله هواگیری بخارات بنزین پژو روآ ، منبع ذخیره بخارات بنزین پژو روآ ، دسته سیم شیر برقی پژو روآ ، بست کنیستر بنزین پژو روآ


لوله کنیستر سیم کشی کنیستر سیستم جذب بخارات بنزین کنیستر 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی پژو 405 GLX