تبلیغات
تندر 90 E2

معرفی پین های کانکتور UCH ( واحد کنترل تجهیزات الکتریکی ) تندر L90در این آموزش به معرفی پین های UCH پرداخته می شود : پین های اتصال الکتریکی مشکی ( 40 پایه ای ) EH1 و پین های اتصال الکتریکی سفید ( 15 پایه ای ) P1


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تندر 90 E2