تبلیغات
چانگان EADO

موقعیت اتصال کانکتور دسته سیم ها چانگان ایدوموقعیت کانکتورهای دسته سیم موتور، موقعیت کانکتور های دسته سیم داشبورد، موقعیت کانکتورهای دسته سیم کف خودرو، جدول کانکتورهای دسته سیم شاسی، موقعیت کانکتورهای دسته سیم درب، جدول کانکتورهای دسته سیم درب، موقعیت کانکتورهای دسته سیم چراغ های داخلی، جدول کانکتورهای دسته سیم چراغ های داخلی


محل قرار گیری دسته سیم ها موقعیت کانکتور ها 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق چانگان EADO