تبلیغات
چانگان EADO

موقعیت کانکتورهای چانگان ایدونقشه و محل قرار گیری کلیه کانکتور های الکترونیکی چانگان ایدو به همراه رنگ بندی و توضیح سوکت های مختلف


سوکت ها مدار دیاگرام رنگ بندی محل قرارگیری نقشه کانکتورها 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق چانگان EADO