تبلیغات
ساینا EX

میزان گشتاور سفت کردن پیچ های بدنه ساینا Sainaمیزان گشتاور پیچهای دیاق سپر جلو و عقب ساینا، میزان گشتاور پیچهای ترمز درب ساینا،میزان گشتاور پیچهای لولای درب های ساینا، میزان گشتاور پیچ های زبانه قفل های ساینا، میزان گشتاور پیچ های شیشه های جانبی ساینا، میزان گشتاور پیچ های شیشه بالابر های ساینا، میزان گشتاور پیچ های لولای درب موتور و قفل درب موتور ساینا، میزان گشتاور پیچ های نگهدارنده ی صندلی های جلو و عقب ساینا، میزان گشتاور پیچ های نگهدارنده قفل کمربند ایمنی ساینا، میزان گشتاور پیچ های لولای درب صندوق عقب و قفل درب صندوق عقب ساینا


پیچ های بدنه اندازه سفت کردن پیچ ها میزان گشتاور پیچ ها 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش