تبلیغات
بسترن B30

نحوه فعالسازی قفل درب ها در هنگام سرعت برای بسترن B30نحوه فعالسازي قفل اتوماتیک و آلارم قفل و باز کردن درب خودروي بسترن B30 - در صورت تمایل مالکان خودروي B30 به فعالسازي آپشن قفل اتوماتیک و آلارم قفل و باز کردن دربها ، مطابق این راهنما عمل نمایید


بسترن B30 آلارم باز و قفل درب قفل اتوماتیک 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات دیگر بسترن B30