تبلیغات
چانگان EADO

نصب مه شکن جلو چانگان EADOباز کردن سپر چانگان ایدو EADO، نصب مه شکن و اتصال دسته سیم چانگان ایدو EADO، باز کردن خار روکشسپر وپیچ هاي اتصال پایه هاي وسطی سپر به بدنه ی چانگان ایدو EADO، باز کردن دو سرگلگیر با باز کردن پیچ اتصال سپر به گلگیر چانگان ایدو EADO، باز کردن خارهاي زیر سپر چانگان ایدو EADO، جدا سازي سپر از بدنه ی چانگان ایدو EADO


خارهای زیر سپر چانگان ایدو نصب سپر باز و بسته کردن سپر چانگان ایدو باز کردن چراغ مه شکن جلو 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق چانگان EADO