پژو 405 GLX

نقشه الکتریکی آیینه های جانبی پژو 405تایمر و رله گرمکن شیشه عقب و آینه های جانبی - کلید گرمکن شیشه عقب و آینه های جانبی - موتور و گرمکن شیشه عقب و آیینه های جانبی - کلید کنترل آیینه های جانبی + جانمایی دسته سیم ها در بدنه و مسیر ارتباط کانکتورها با استفاده از تصاویر + جانمایی واحدها و سنسورهای نامبرده شده در مدار و محل قرارگیری آن ها در مکان های مختلف اتاق و بدنه پژو GLX 405


کلید کنترل آینه موتور آیینه ها مدار الکتریکی برق خودرو GLX پژو 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق پژو 405 GLX