پژو 405 GLX

نقشه الکتریکی بوق پژو 405شرح مدار الکتریکی بوق پژو 405 - جانمایی دسته سیم ها در بدنه و مسیر ارتباط کانکتورها با استفاده از تصاویر + جانمایی واحدها و سنسورهای نامبرده شده در مدار و محل قرارگیری آن ها در مکان های مختلف اتاق و بدنه پژو 405


نقشه سیم کشی بوق پژو 405 برق خودرو مدار الکتریکی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق پژو 405 GLX