تبلیغات
تندر 90 E2

نقشه الکتریکی ترمز ضد قفل ABS تندر L90برق سیستم ترمز ضد قفل تندر چگونه است؟ - نقشه سیم کشی ترمز ABS در تندر L90 - مدار برقی ترمز به همراه رنگ بندی سیم ها و سنسورها به همراه شماره پین سوکت ها و ارتباط آن ها در مدار - سنسورها هر چرخ و جانمایی فیوز ترمز ضد قفل ABS


ABS تندر 90  مدار ترمز ضدقفل نقشه سیم کشی ترمز تندر L90  


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تندر 90 E2