تبلیغات
تندر 90 E2

نقشه الکتریکی تهویه مطبوع کولر تندر ال 90 دوگانه سوزسیم کشی کولر تندر ال 90 دوگانه سوز - مشخص کردن رنگ سیم های کولر و کانکتور به همراه شماره پایه ها - جانمایی دسته سیم ها و اتصال بدنه های کولر ال 90 دوگانه سوز CNG


سیم کشی کولر ال 90 مدار الکتریکی کولر L90 نقشه برق کولر تندر 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تندر 90 E2