پژو 405 GLX

نقشه الکتریکی درجه باک بنزین پژو 405شرح مدار و نقشه الکتریکی درجه داخل باک بنزین پژو 405 - با تغییرات سطح بنزین داخل باک شناور حرکت کرده و تغییرات اهمی در دو پایه سنسور درجه وجود خواهد داشت - این تغییرات از طریق سیم 430 به پایه 4 نشانگر صفحه آمپر اعمال شده و ... + جانمایی دسته سیم ها در بدنه و مسیر ارتباط کانکتورها با استفاده از تصاویر + جانمایی واحدها و سنسورهای نامبرده شده در مدار و محل قرارگیری آن ها در مکان های مختلف اتاق و بدنه پژو 405


پژو 405 مدار الکتریکی برق خودرو درجه باک نشانگر مقدار بنزین 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق پژو 405 GLX