پژو 405 GLX

نقشه الکتریکی دینام و استارت پژو 405 GLXمدار و نقشه الکتریکی استارت و دینام (آلترناتور) + جانمایی دسته سیم ها در بدنه و مسیر ارتباط کانکتورها با استفاده از تصاویر + جانمایی واحدها و سنسورهای نامبرده شده در مدار و محل قرارگیری آن ها در مکان های مختلف اتاق و بدنه پژو 405 GLX


پژو GLX مدار الکتریکی برق خودرو استارت دینام آلترناتور 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق پژو 405 GLX