تبلیغات
تیبا 2

نقشه الکتریکی سیستم انژکتور تیبا 2راهنمای رنگ بندی سیم های سنسورهای سیستم سوخت رسانی (انژکتور) تیبا 2 - جانمایی دسته سیم و مسیر ها در بدنه و اتاق و موتور - نقشه الکتریکی سیم ها از کانکتورهای هر سنسور تا ECU - جانمایی فیوز چراغ - مسیر سیم کشی تا صفحه کیلومتر - معرفی تمام کانکتورهای استفاده شده در سیستم انژکتور به همراه شماره پین هر سوکت و شماره پین مرتبط در ECU


نقشه الکتریکی نقشه سیم کشی تیبا 2 انژکتور سیستم سوخت رسانی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش