تبلیغات
پژو پارس ELX

نقشه الکتریکی سیستم انژکتور زیمنس پژو پارس Simenseنقشه شماتیک سیستم سوخت رسانی کیت زیمنس کانتیننتال پژو پارس


برق سیستم سوخت رسانی ECU زیمنس 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی پژو پارس ELX