تبلیغات
پژو پارس ELX

نقشه الکتریکی سیستم انژکتور زیمنس پژو پارس Simenseنقشه شماتیک سیستم سوخت رسانی کیت زیمنس کانتیننتال پژو پارس


برق سیستم سوخت رسانی ECU زیمنس 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی پژو پارس ELX