رانا

نقشه الکتریکی سیستم فن و خنک کننده موتور رانا اکوماکسنقشه و مدار الکتریکی سیستم فن و خنک کننده موتور رانا اکوماکس : فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM - رله فن های دورکند و تند - سنسور دمای مایع خنک کننده - کنترل یونیت موتور ECU - مقاومت فن - موتور فن


خنک کاری موتور دورکند و تند فن EcoMux مدار الکتریکی رانا برق خودرو 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق رانا