تیبا 2

نقشه الکتریکی مه شکن جلو و عقب تیبا 2راهنمای رنگ بندی سیم های چراغ مه شکن جلو و عقب تیبا 2 - جانمایی دسته سیم و مسیر ها در بدنه و اتاق و داشبورد - نقشه الکتریکی سیم ها از کانکتورها تا چراغ های مه شکن - جانمایی فیوز چراغ - مسیر سیم کشی تا صفحه کیلومتر - معرفی تمام کانکتورها


مدار الکتریکی نقشه سیم کشی تیبا 2 چراغ مه شکن 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تیبا 2