رانا

نقشه الکتریکی چراغ اخطار سطح روغن ترمز و ترمز دستی رانا مالتی پلکسنقشه و مدار الکتریکی چراغ اخطار سطح روغن ترمز و ترمز دستی رانا مالتی پلکس : جعبه فيوز اصلي - نود داخل اتاق CCN - نود جلو آمپر ICN - نود جلو FN - میکروسوییچ ترمز دستی - میکروسوییچ سطح روغن ترمز


ترمز دستی چراغ خطر Multiplex مدار الکتریکی رانا برق خودرو 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق رانا